หลายครั้งที่เหตุร้ายได้เกิดขึ้นแล้วนั้นไม่อาจที่จะป้องกันจากต้นเหตุได้ทั้งหมด การลดผลกระทบ ความสูญเสีย ความเสียหาย ณ เวลาที่เกิดเหตุ จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นลำดับแรกๆ หากเลือกวิธีการที่เหมาะสมสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วก็จะช่วยบรรเทาเหตุได้ทันท่วงที ซึ่งบางกรณีการแก้ต้นเหตุต้องใช้เวลามาก

การแจ้งเตือนเหตุร้ายด้วยระบบไฟสัญญาณและเสียงให้คนในพื้นที่เป็นวิธีการหนึ่ง นอกจากจะเป็นการบอกเตือนคนในพื้นที่ให้ระมัดระวัง และขอความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว บ่อยครั้งก็ทำให้ผู้ก่อเหตุเองตื่นตกใจ หรือได้สติรู้ตัว อาจจะด้วยความกลัว ก็มีโอกาสที่จะช่วยลดความรุนแรงของเหตุได้

การติตตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนที่เหมาะสม และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมเปิดปิดสัญญาณ สามารถทำได้หลายรูปแบบ รวมถึงการตรวจจับอัตโนมัติ ขึ้นกับลักษณะพื้นที่ ผู้ใช้งาน และเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง สถานที่ซึ่งควรพิจารณา เช่น มีกลุ่มเปราะบางจำนวนมาก กลุ่มเด็ก คนชรา สถานพยาบาล พื้นที่เก็บวัตถุอันตราย พื้นที่เฝ้าระวัง สถานที่ซึ่งรวมคนจำนวนมาก เป็นต้น

ทั้งหมดนี้นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสำหรับแผนเผชิญเหตุที่ไม่คาดคิด การซักซ้อมตามแผนทำความเข้าใจกันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ด้วยความมุ่งหวังว่าจะช่วยลดผลกระทบ หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกวินาที

แจ้งเหตุร้ายด้วยสมาร์ทไซเรน - DMS Smart   แจ้งเหตุร้ายด้วยสมาร์ทไซเรน - DMS Smart

แจ้งเหตุร้ายด้วยสมาร์ทไซเรน - DMS Smart   แจ้งเหตุร้ายด้วยสมาร์ทไซเรน - DMS Smart