"ติดตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่อยู่นอกห้อง เวลาที่คนไข้มีเหตุฉุกเฉินในห้องเอกซเรย์และมีเจ้าหน้าที่ทำงานเพียงคนเดียวตอนกลางคืน"
"เพราะเวลาที่เราเอกซเรย์คนไข้เราจำเป็นที่จะต้องปิดห้องทุกครั้งขณะเอกซเรย์คนไข้ หากมีเหตุเกิดขึ้นเราจะทิ้งคนไข้ให้อยู่คนเดียวไม่ได้
เราต้องอยู่กับคนไข้ตลอดเวลาที่รอความช่วยเหลือจากคนอื่น"
"ทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราต้องป้องกันเอาไว้ก่อน และเป็นมาตราฐานความปลอดภัยทางด้านรังสีด้วย"

ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรน - DMS Smart ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรน - DMS Smart